top of page
PROJEKT WYKONAWCZY
 • Projekt wykonawczy jest uszczegółowionym projektem budowlanym i należy go sporządzać zgodnie z § 5, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pełna nazwa określająca funkcję, zakres i lokalizację np. "BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁKACH NR 258/1. 258/3 OBR. 3 KROWODRZA WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU I PRZYŁĄCZY: WODY, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, CIEPŁOWNICZEGO, TRASY KABLOWEJ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK NR 249/12, 258/3, 490/17, 490/18, 490/30 OBR. 3 KROWODRZA ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI, C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY AL. KIJOWSKIEJ W KRAKOWIE".

 1. Przedmiot inwestycji.

 2. Istniejący stan zagospodarowania.
  2.1. Zabudowa i infrastruktura techniczna.
  2.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych.
  2.3. Dodatkowe informacje na temat istniejącej infrastruktury technicznej.

 3. Projektowane zagospodarowanie działki.
  3.1. Dane o terenie.
  3.2. Przewidywane zmiany zainwestowania działki.
  3.3. Dostęp do drogi publicznej.
  3.4. Ochrona zieleni (zieleń istniejąca i projektowana.)
  3.5. Zagospodarowanie mas ziemnych.

 4. Bilans terenu:
  - Pd Powierzchnia działki;
  - Pz Powierzchnia zabudowy;
  - Ptu Powierzchnia terenów utwardzonych;
  - Ptz Powierzchnia terenów zielonych;
  - Pc Powierzchnia całkowita;
  - Kb Kubatura brutto;
  - Ik Ilość kondygnacji naziemnych;
  - H Wysokość budynku;
  - Imp Ilość miejsc postojowych.

 5. Podstawa opracowania np. prawomocna decyzja nr.X o ustaleniu warunków zabudowy z dn.dd.mm.rr, lub wypis z MPZT.

 6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

 7. Wpływ inwestycji na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników oraz ich otoczenia.

 8. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  8.1 Linia zabudowy.
  8.2 Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki/terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej.
  8.3 Szerokość elewacji frontowej.
  8.4 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (kalenicy, lub attyki).
  8.5 Geometria dachu.
  8.6 Inne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu.

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY pełna nazwa określająca funkcję, zakres i lokalizację np. "BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁKACH NR 258/1. 258/3 OBR. 3 KROWODRZA WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU I PRZYŁĄCZY: WODY, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, CIEPŁOWNICZEGO, TRASY KABLOWEJ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK NR 249/12, 258/3, 490/17, 490/18, 490/30 OBR. 3 KROWODRZA ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI, C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY AL. KIJOWSKIEJ W KRAKOWIE".

OPIS TECHNICZNY

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
  1.1. Zlecenie Inwestora.
  1.2. Wytyczne inwestorskie.
  1.3. Decyzja o akceptacji koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej budynku.
  1.4. Decyzja nr xxx o ustaleniu warunków zabudowy z dnia dd.mm.rrrr / wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
  1.5. Uzgodnienia międzybranżowe.
  1.6. Obowiązujące przepisy i normy.

 2. DANE OGÓLNE:
  2.1. Obiekt.
  2.2. Adres.
  2.3. Inwestor.
  2.4. Zespół projektowy.

 3. DANE SZCZEGÓŁOWE:
  - Pc Powierzchnię całkowitą,
  - Pu Powierzchnia użytkowa z rozbiciem ma poszczególne kondygnacje, zawieracjąca:
  - Pum Powierzchnię użytkową mieszkań,
  - Pr Powierzchnię ruchu,
  - Pud Powierzchnię dodatkową np. balkony
  - Ik Ilość kondygnacji naziemnych i podziemnych,
  - H Wysokość budynku do kalenicy, lub attyki,
  - Imp Ilość miejsc postojowych,
  - Im Ilość mieszkań,
  - Kb Kubaturę brutto [m3], w tym:
  Kb = Kbz+Kbo = Kbz1+Kbz2+Kbo
  Kbz (kubatura części zamkniętych)
  Kbz1 (kubatura części nadziemnej)
  Kbz2 (kubatura części podziemnej)
  Kbo (kubatura części otwartych)

 4. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY.

 5. WKOMPONOWANIE OBIEKTÓW W TEREN, MAŁA ARCHITEKTURA.

 6. OPIS ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEGO.

 7. PROGRAM UŻYTKOWY.

 8. OPIS BUDOWLANY.
  8.1. Kategoria geotechniczna.
  8.2. Warunki i sposób posadowienia.
  8.3. Fundamenty.
  8.4. Ściany, słupy.
  8.5. Szachty instalacyjne.
  8.6. Szyb dźwigowy.
  8.7. Stropy.
  8.8. Schody.
  8.9. Dach / Stropodach.
  8.10. Izolacje.
  8.11. Dylatacje.
  8.12. Trzony kominowe.
  8.13. Tynki i okładziny.
  8.14. Posadzki.
  8.15. Stolarka okienna i drzwiowa.
  8.16. Balustrady i obróbki zewnętrzne.
  8.17. Odwodnienie.
  8.18. Kolorystyka.
  8.19. Projekty branżowe.

 9. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.

 10. KOLORYSTYKA (PROPOZYCJA PROJEKTANTA).

 11. ZESTAWIENIE PIONOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

 12. ZESTAWIENIE WARSTW POSADZKOWYCH.

 13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU.

 14. WARUNKI AKUSTYCZNE.

 15. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

 17. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH RÓDEŁ ENERGII.

 18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / ELABORAT.

 19. WYKAZ NORM.

 20. UWAGI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

 1. rzuty poszczególnych kondygnacji, skala 1:50

 2. przekroje, skala 1:50

 3. elewacje, skala 1:50

 4. zestawienia, skala 1:100

 5. detale, skala 1:20 1:10 1:5 1:2

bottom of page