top of page
GRUNT BUDOWLANY

1. RODZAJE GRUNTÓW MINERALNYCH NIESKALISTYCH:

 • Niespoiste: kamieniste d > 40 mm - wietrzelina (KW), wietrzelina gliniasta (KWg), rumosz (KR), rumosz gliniasty (KRg), otoczaki (KO) gruboziarniste 2 < d ≤ 40 mm - żwir (Ż), żwir gliniasty (Żg), pospółka (Po), pospółka gliniasta (Pog), piasek gruby (Pr), piasek średni (Ps), piasek drobny (Pd), piasek pylasty (Pπ)

 • Spoiste: drobnoziarniste d ≤ 2 mm - piasek gliniasty (Pg), pył piaszczysty (πp), PYŁ (π), glina piaszczysta (Gp), glina (G), glina pylasta (Gπ), glina piaszczysta zwięzła (Gpz), glina zwięzła (Gz), glina pylasta zwięzła (Gπz), ił piaszczysty (Ip), ił (I), ił pylasty (Iπ) [d] - Zakres średnic zastępczych

 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW - Z PUNKTU WIDZENIA PRACY FUNDAMENTÓW:

 • Nośność - opór gruntu jaki przeciwstawia on naciskowi budynku (budowli). Jest to relacja między obciążeniem ze strony fundamentu, a odkształceniem posadowienia gruntowego.

 • Ściśliwość - zjawisko zmiany objętości gruntu pod wpływem nacisku wywieranego przez fundament. Uwaga: im większe zawilgocenie gruntu niespoistego tym mniejsze siły tarcia między ziarnami, a w konsekwencji większe osiadanie obiektu. Im większe zawilgocenie gruntu spoistego tym większy stopień niekorzystnego zagęszczenia (uplastycznianie lub upłynnianie materiału).

 • Przemarzanie - zwiększenie objętości wskutek zamarzania wody zawartej w porach szkieletu gruntowego. W rezultacie grunt pęcznieje i unosi stojącą na nim budowlę (szkody z tego tytułu to np. łamanie ław fundamentowych, pękanie ścian, deformacje ciągłe i nieciągłe nawierzchni dróg).

 

3. BADANIE GRUNTU:

 • Makroskopowe (in situ): określenie rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty) za pomocą prób: wałeczkowania, rozcierania, rozmakania. Wstępna ocena wilgotności gruntu: suchy - nie zawilgaca bibuły; wilgotny - zawilgaca bibułę; mokry - po ściśnięciu wydziela wodę; nawodniony - woda wycieka samoistnie. wizualne określenie barwy gruntu w stanie wilgotności naturalnej; oznaczenie zawartości CaCO3 za pomocą kwasu solnego.

 • Laboratoryjne - dla określenia: gęstości pozornej, właściwości szkieletu gruntowego, porowatości, wilgotności, składu granulometrycznego i mineralogicznego, zawartości części organicznych, właściwości mechanicznych (przede wszystkim wytrzymałości i ściśliwości). rozpoznanie podłoża budowlanego za pomocą odkrywek, sondowanie (wbijanie sondy wraz z określeniem oporu gruntu) lub otworów badawczych dla potrzeb profilowania. Wymagana głębokość wierceń - 7 metrów poniżej projektowanego zagłębienia fundamentu.


4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
§ 7. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,

 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów,

2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b), utrzymujące grunt albo wodę,

 • wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c), oraz budowle ziemne,

 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,

3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska, takie jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

bottom of page