top of page
OZNACZENIA / WYMIAROWANIE / SKALA

​PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWE

Podstawowe oznaczenia przyjęte w polskim prawie budowlanym i normach do sporządzania dokumentacji projektowej.

Pz - powierzchnia zabudowy.

 • Zgodnie z PN-ISO 9836:1997, p. 5.1.2.1 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
  p. 5.1.2.2 Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

 • Do Pz wlicza się: portyki, ganki, werandy, prześwity, loggie, wnęki

 • Do Pz nie wlicza się podziemnych części budynku i zewnętrznych części budynku takich jak: pochylnie samochodowe, studzienki przy oknach piwnicznych, schodów zewnętrznych, tarasów, daszków, gzymsów, okapów, wykuszy, nadwieszeń kondygnacji wyższych.

 

Pc - powierzchnia całkowita. (PN-ISO 9836:1997, p. 5.1.3)

 • Pc - powierzchnię całkowitą oblicza się w obrysie zewnętrznym budynku w stanie wykończonym, czyli po wykonaniu tynków i okładzin zewnętrznych na poziomie wszystkich kondygnacji użytkowych podziemnych i naziemnych.

Do Pc zalicza się również tę część powierzchini podasza nieużytkowego, która ma wysokość co najminiej 1,9 m od podłogi do spodu konstrukcji dachu.

Do Pc dolicza się oddzielnie:

 • Pco - powierzchnia elementów zewnętrznych budynku nie zamkniętych całkowicie i odkrytych (balkony)

 • Pcn - powierzchnia elementów zewnętrznych budynku nie zamkniętych całkowicie i przekrytych (loggie)

 

Pn - powierzchnia netto.

 • Zgodnie z PN-ISO 9836:1997, p. 5.1.5.1 Powierzchnia netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp. Przekryte powierzchnie kondygnacji, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo zamknięte i nie mają elementów zamykających (powierzchnie wg 5.1.3.1 b) są obliczane z rzutu pionowego obrysu przekrycia.

 • Do Pn wlicza się:
  - ściany wewnętrzne (działowe),
  - rury, kanały.

 • Do Pn nie wlicza się:
  - otworów na drzwi i okna,
  - wnęk.

 • Pn dzieli się na:
  - powierzchnię użytkową,
  - powierzchnię usługową,
  - powierzchnię ruchu.

 

Pk - powierzchnia konstrukcji.

 • Zgodnie z PN-ISO 9836:1997, p. 5.1.6.1 Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej kondygnacji (na rzucie podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) i powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych oraz powierzchnie, przez które nie można przejść...

 • Do Pk wlicza się:
  - ściany zewnętrzne (nośne, osłonowe),
  - ściany wewnętrzne (nośne, działowe),
  - ściany obudowy loggi,
  - pole powierzchni przekroju obudowy kominów, szachtów instalacyjnych, szybów zsypowych,
  - konstrukcję szybów dźwigowych wraz z ich dylatacją, izolacją akustyczną, przeciwwilgociową i cieplną.

 

Pr - powierzchnia ruchu.

 • Zgodnie z PN-ISO 9836:1997, p. 5.1.9.1 Powierzchnia ruchu jest to część powierzchni netto, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz budynku (np. powierzchnia klatek schodowych, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych).

 • Dp Pr wlicza się:
  - przedsionki wejściowe,
  - sienie i hole łącznie z mieszczącymi się w ich obrębie pochylniami, schodami itp,
  - klatki schodowe,
  - przedsionki przed klatkami schodowymi,
  - szyby dźwigowe (tylko na poziomie pierwszego przystanku).

 • Do Pr nie wlicza się:
  - powierzchni komunikacji poziomej i pionowej w budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej oraz w mieszkaniach wielopoziomowych,
  - powierzchni pod biegami klatki schodowej na poziomie dolnej kondygnacji, lub nad częścią górnego biegu schodów, jeżeli zostały zabudowane i zakwalifikowane jako inne funkcje użytkowe.

 

Pu - powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku.

Zasady pomiaru powierzchni użytkowej według normy PN-ISO 9836:1997:

 • pomiar na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym;

 • wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie dolicza się do powierzchni mieszkania;

 • powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie);

 • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m kw.

Zasady pomiaru powierzchni użytkowej według normy PN-70/B-02365:

 • pomiar metr nad podłogą w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu;

 • wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. dolicza się do powierzchni mieszkania;

 • powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia ani mieszkania lub lokalu użytkowego;

 • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,1 m kw.

 

Pg - powierzchnia usługowa (pomieszczenia techniczne, gospodarcze obsługujące cały budynek)

 

Pum - powierzchnia użytkowa mieszkań, która dzieli się na:

 • Pp - powierzchnia podstawowa, zasadnicza część powierzchni użytkowej, obejmuje pomieszczenia służące bezpośrednio do spełniania funkcji użytkowych, odpowiadających przeznaczeniu budynku; tylko te pomieszczenia które spełniają przepisy techniczno-budowlane i przepisy szczególne, w tym wymiary w świetle przegród;

 • Pd - powierzchnia pomocnicza, pomieszczenia przeznaczone do spełniania funkcji służebnych - komunikacja wewnętrzna, kuchnie, spiżarnie, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, schowki; części powierzchni podstawowej nie spełniające wymagań dotyczących wysokości;

 

Pun - powierzchnia najmu / sprzedażowa
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
19) powierzchni sprzedaży należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

 

K - kubatura. (PN-ISO 9836:1997, p. 5.2)

 • Kb - kubatura brutto

 • Kbz - Kubatura brutto budynku, lub jego części zamkniętych ze wszystkich stron i przekrytych (p. 5.2.2 normy)
  (poddasza użytkowe i nieużytkowe, wykusze, werandy oszklone i szklarnie, ogrody zimowe integralnie związane z budynkiem)

 • Kbn - Kubatura brutto budynku, lub jego części nie zamkniętych ze wszystkich stron lecz przekrytych (p. 5.2.3 normy)
  (loggie, podcienia, przejazdy)

 • Kbo - Kubatura brutto budynku, lub jego części nie zamkniętych ze wszystkich stron i nie przekrytych (p. 5.2.4 normy)
  (balkony, tarasy)

 • Kb=Kbz+Kbn+Kbo

 • Kn - Kubatura netto (p. 5.2.5 normy)

 

Bibliografia: Władysław Korzeniewski: Obliczanie powierzchni i kubatury budynków. Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa PP, 2004, ISBN 83-89144-21-2.

bottom of page