top of page
FUNDAMENTOWANIE

1. WSTĘP

 

FUNDAMENTY PŁYTKIE < 4m

2. ŁAWY

3. STOPY

4. PŁYTA FUNDAMENTOWA

5. RUSZT

 

FUNDAMENTY GŁĘBOKIE > 4m

6. SKRZYNIE FUNDAMENTOWE

7. STUDNIE

8. PALE
    8.1. Pale CFA
    8.2. Kolumny DSM
    8.3. Kolumny żwirowe SC
    8.4. Mikropale
    8.5. Pale pod ekrany akustyczne / Ekrany akustyczne

9. KESONY

10. DZWONY

 

1. WSTĘP.

Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, rzadziej murowany z cegieł lub kamienia. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność,

 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu),

 • łatwość wykonania,

 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.

 

8.1 PALE CFA.
Zastosowanie:

 • budynki kubaturowe, przekazujące znaczne obciążenia na podłoże,

 • obiekty inżynierskie, hydrotechniczne, przemysłowe,

 • trudne warunki gruntowe - duży opór gruntu żwirowego, kamienistego,

 • pod nasypami drogowymi,

 • pod obiektami wielkopowierzchniowymi.

Budowa:

 • palownica wyposażona w ciągły świder ślimakowy,

 • pompa do tłoczenia mieszanki betonowej,

 • mieszanka betonowa,

 • kosz zbrojeniowy.

Technologia wykonania:

 • ustawienie świdra,

 • wiercenie świdrem z równoczesnym jego zagłębianiem,

 • dowiercenie do pełnej głębokości,

 • podciąganie świdra z jednoczesnym tłoczeniem mieszanki betonowej przez rurę rdzeniową,

 • zabetonowanie pala z pewnym naddatkiem,

 • pogrążanie zbrojenia,

 • umieszczenie zbrojenia, zazwyczaj nie na całą głębokość pala.

Parametry:

 • nośność

 • stosowane długości od 4 m do 25 m,

 • średnica od 0,4 m do 1,20 m,

 • ciśnienie przy iniekcji 200 ÷ 600 kPa,

 • rozstaw od 1,2 m do 3,5 m.

 

8.2 KOLUMNY DSM.
Zastosowanie:

 • wzmacnianie gruntów o niewystarczającej nośności,

 • wzmocnienie pod stopy fundamentowe hal, przyczółki mostowe, fundamenty elektrowni wiatrowych, obudowy wykopów po zazbrojeniu ich profilem stalowym,

 • warunki gruntowe: grunty pylaste i piaszczyste.

Budowa:

 • mieszadło składające się z żerdzi wiertniczej oraz belek poprzecznych,

 • medium wiążące (np. zaczyn cementowy, cementowo-popiołowy, bentonitowy),

 • kosz zbrojeniowy (przy pracy kolumn na zginanie lub rozciąganie).

Technologia wykonania:

 • wprowadzeniu w podłoże mieszadła,

 • wgłębne mieszanie gruntu z medium,

 • ewentualne pogrążanie zbrojenia.

Parametry:

 • nośność do 6 MPa,

 • stosowane długości do 20 m,

 • średnica 0,8 m,

 • rozmieszczenie bez ograniczeń.

 

8.3 KOLUMNY ŻWIROWE SC.
Zastosowanie:

 • wzmacnianie gruntów o niewystarczającej nośności,

 • fundamenty obiektów kubaturowych (hale magazynowe, centra handlowe, budynki mieszkalne),

 • posadzki obiektów przemysłowych,

 • nasypy drogowe i kolejowe.

Budowa:

 • wibrator wgłębny połączony z rurą zasypową,

 • różnoziarniste kruszywo naturalne (żwir, pospółka lub kruszywo łamane), zawartość frakcji pylastej mniejsza niż 5%.

Technologia wykonania:

 • pogrążenie wibratora w grunt,

 • zasyp kruszywa,

 • dogęszczenie kruszywa wibratorem, najczęściej partiami miąższości 0,50 m.

Parametry:

 • nośność do 400 kPa,

 • stosowane długości do 20 m,

 • średnica,

 • rozmieszczenie od 1,5 m do 3,0 m

 • współczynnik wymiany gruntu w przedziale od 15% do 35%.

 

8.4 MIKROPALE.
Zastosowanie:

 • wzmacnianie posadowienia (fundamentów) budowli, szczególnie tam gdzie utrudniony jest dostęp,

 • przepusty,

 • mosty,

 • pod drogami,

 • wewnątrz pomieszczeń,

 • wzmacnianie fundamentów budowli zabytkowych.

Budowa:

 • prefabrykowane elementów stalowo – betonowych, lub stalowe,

 • rury osadcze (do połączenia mikropala z fundamentem i do wciskania prefabrykatów): stalowe o długości zależnej od grubości płyty fundamentowej, owinięte, na zewnętrznej powierzchni, spiralą z drutu stalowego.

 • iniekcja - zaczyn cementowy.

Technologia wykonania:

 • elementy wciska się siłownikami montowanymi na gwintowanej rurze stalowej zabetonowanej w fundamencie, lub dodatkowym wieńcu żelbetowym połączonym ze wzmacnianymi ścianami,

 • iniekcja przez otwory w elementach w strefie nośnej mikropala.

Parametry:

 • nośność do 600 kN,

 • stosowane długości: od 4 m do 20 m,

 • średnica: nominalna (prefabrykatu) – 140 mm, efektywna (w nośnych warstwach gruntu, po iniekcji) – od 160 mm do 250 mm,

 • ciśnienie przy iniekcji: do 5 MPa.

Bibliografia:

fundamentowanie 1
8.1
8.2
8.3
8.4
bottom of page