P

 I

PROCES INWESTYCYJNY

KLIENT

MATERIAŁY INWESTORSKIE / INVESTOR MATERIALS

Podstawowe materiały formalne będące podstawą do projektowania.

Basic formal materials that are the basis for design.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA / TENDER DOCUMENTS

Opracowanie służące do wyłonienia GW w formie przetargu.

A dokumentation to select GW in the form of a tender.

UMOWA / AGREEMENT

Dokument będący kontraktem pomiędzy zamawiającym (inwestorem), a wykonawcą (projektantem).

A document that is a contract between the contracting authority (investor) and the contractor (designer).

Please reload

PROJEKT

Sprawdzenie możliwość realizacji, parametrów i opłacalności inwestycji.

Checking the feasibility, investment parameters and profitability.

Projekt na za zadanie stworzenie formy architektonicznej, określenie funkcji i podstawowych parametrów inwestycji. Stanowi podstawę (załącznik) do wniosku o WZiZT.

Project for the task of creating an architectural form, determining the function and basic parameters of the investment. Is the basis (attachment) to the application for Building Conditions.

Projekt na za zadanie stworzenie formy architektonicznej, określenie funkcji i podstawowych parametrów inwestycji. Dostosowuje KW do decyzji o WZiZT lub MPZT.

Project for the task of creating an architectural form, determining the function and basic parameters of the investment. It adapts KW to the decision on building conditions or the Local Area Development Plan.

Zakres i forma PB uzależniona jest od skali przedsięwzięcia. PB jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę (PnB).

The scope and form of PB depends on the scale of the project. PB is an attachment to the building permit application (PnB).

PP stanowi podstawę do wyłonienia Generalnego Wykonawcy (GW) oraz kosztorysu inwestycji.

PP is the basis for selecting the General Contractor (GW) and the cost estimate of the investment.

Zakres i szczegółowość PW ma umożliwiać realizację inwestycji.

The scope and detail of the LP will enable the investment to be implemented.

Please reload

PRAWO

USTAWY / BILLS

Spis linków do ustaw przydatnych w procesie inwestycyjnym.

List of links to useful acts in the investment process.

ROZPORZĄDZENIA / REGULATIONS

Spis linków do rozporządzeń przydatnych w procesie inwestycyjnym.

List of links to ordinances useful in the investment process.

Please reload

URZĘDY / PROCEDURY

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY / ARCHITECTURE DEPARTMENT

Lista podstawowych procedur wydziału architektury urzędu miasta.

List of basic procedures of the city's architecture department.

Lista procedur wydziału.

List of department procedures.

Lista procedur wydziału.

List of department procedures.

Lista procedur wydziału.

List of department procedures.

Lista procedur wydziału.

List of department procedures.

Lista procedur urzędu.

Office procedures list.

Lista procedur urzędu.

Office procedures list.

Lista procedur zakładów: energetycznego, gazowniczego, wodociągowego (MPWiK), ciepłowniczego (MPEC).

List of procedures for power, gas, water supply (MPWiK), heating (MPEC) plants.

Please reload