top of page
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KLAPY DYMOWE.

Wymagania minimalnej powierzchni czynnej klap: % powierzchni rzutu.

Minimalna powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową w m2.

Napowietrzanie - bezwzględnie należy zapewnić uzupełnienie powietrza.

Klatki schodowe:

 • Budynki niskie N > 5%> 1 m2,

 • Budynki średniowysokie SW > 5%> 1 m2,

 • Budynki wysokie W > 7,5%, > 1,5 m2.

 

Drogi ewakuacyjne poziome:

 • 1 klapa / każde 10 m długości drogi ewakuacyjnej,

 • > 0,9 m2.

 

 

Szyby dźwigów:

 • > 2,5%,

 • > 0,5 m2.

 

Sale zbiorowego użytku (salach teatralnych i widowiskowych, aulach, restauracjach, halach sportowych):

 • > 3%.

 

Sceny teatralne:

 • o powierzchni podłogi do 150 m2 > 3%,

 • o powierzchni podłogi powyżej 150 m2 należy obliczać według wzoru:

Acz=0,5√2F-100

F - powierzchnia podłogi pudła sceny, w metrach kwadratowych

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych

 

Napowietrzanie.

130%

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów, przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni zainstalowanych klap.

Możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz.

Bibliografia:

 • Polska Norma PN-B-02877-4 Ochrona Przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

PALNOŚĆ WYROBÓW BUDOWLANYCH.

 

Tablica 1.

Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN‑EN 13501‑1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tablica 2. Posadzki.

Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN‑EN 13501‑1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

bottom of page