top of page
KONCEPCJA ZAAWANSOWANA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

 1. Zlecenie Inwestora.

 2. Decyzja WZiZT / wypis z MPZT.

 3. Zaakceptowana koncepcja wstępna.

 4. Materiały inwestorskie:
  - Mapa zasadnicza / sytuacyjno-wysokościowa,
  - Mapa ewidencyjna,
  - Wypisy z ewidencji gruntów,
  - Odpis z księgi wieczystej, lub akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości,
  - Inne wymagane opinie i uzgodnienia.

 5. Wytyczne inwestorskie.

 6. Obowiązujące przepisy i normy.

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

 1. Opis stanu istniejącego, ze wskazaniem tych elementów zagospodarowania, które wymagają adaptacji i tych które wymagają rozbiórki;

 2. Ogólny opis projektowanej inwestycji, zasady zagospodarowania terenu, założenia architektoniczne (także estetyczne), programowe i funkcjonalne, techniczne i technologiczne;

 3. Opis techniczny obejmujący rozdziały poświęcone poszczególnym rozwiązaniom technicznym w odniesieniu do konstrukcji, instalacji i rozwiązań technologicznych (zakres i szczegółowości tej części opisu wynikał będzie m. innymi z architektonicznego lub wielobranżowego charakteru projektu koncepcyjnego);

 4. Zasady etapowania realizacji (w odniesieniu do inwestycji wieloetapowych);

 5. Założenia funkcjonalne;

 6. Zestawienie podstawowych parametrów inwestycji takich jak:
  - Pd powierzchnia działki;
  - Pz powierzchnia zabudowy;
  - Ptz powierzchnia terenów zielowych;
  - Ptu powierzchnia terenów utwardzonych;
  - powierzchnia zainwestowania;
  - Pc powierzchnia całkowita (nadziemna, podziemna);
  - Pu powierzchnia użytkowa, na którą składają się np.:
  - Pum powierzchnia użytkowa mieszkań,
  - Pulu powierzchnia użytkowa lokalu usługowego,
  - powierzchnia do sprzedaży lub najmu (zwykle wymagana w przypadku budynków komercyjnych),
  - Pr powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej),
  - Pg powierzchnia usługowa - garażu, pomieszczeń technicznych i gospodarczych;
  - K kubatura.
  - Ilość kondygnacji nadziemnych;
  - Ilość kondygnacji podziemnych;
  - Wysokość budynku (do attyki, do kalenicy);
  - Ilość miejsc postojowych;
  - Ilość miejsc garażowych;

 7. Zestawienie szczegółowych parametrów inwestycji takich jak:
  - Pc- powierzchnia całkowita;
  - Pub- powierzchnia użytkowa, biurowa (najmu);
  - Pr- powierzchnia ruchu (komunikacji);
  - Pud- powierzchnia użytkowa, dodatkowa (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, itp.);
  - Pu- powierzchnia użytkowa;
  - m.p.- iloœć miejsc parkingowych (garażowych);
  z rozbiciem na poszszególne budynki i kondygnacje.

 8. Uwagi.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

A. IDEA

 1. kompendium materiałowe > zasada > architektura

B. PZT

 1. koncepcja zagospodarowania terenu

 2. przekroje terenowe

C. ARCHITEKTURA

 1. rzuty zabudowy: ogólny, aranżacje, sufity, posadzki, schematy ewakuacyjne, schematy wytycznych pożarowych

 2. przekroje

 3. elewacje

 4. detale

 5. zestawienia

 6. wizualizacje

 7. dodatkowo opracowanie może obejmować:
  - schematy funkcjonalne;
  - rysunki fragmentów budynku w rzucie lub przekroju;
  - fragmentaryczne rysunki elewacji.

Projekt koncepcyjny może być opracowaniem architektonicznym (uwzględniającym uwarunkowania branżowe) lub wielobranżowym (ilustrującym rozwiązania i standardy branżowe).

bottom of page