top of page
ZARZĄD DRÓG
  • Wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych.

  • Oświadczenie o przyłączeniu do dróg lądowych.

  • Decyzja na lokalizację zjazdu.

  • Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu, włączenia ulicy, budowy, lub przebudowy drogi.

  • Uzgodnienie przebiegu trasy przyłączy, sieci.

  • Zgoda na wejście w teren na wykonanie przyłączy.

  • Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.

  • Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

bottom of page