top of page
BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi,
a w szczególności:
- hotel,
- motel,
- pensjonat,
- dom wypoczynkowy,
- dom wycieczkowy,
- schronisko młodzieżowe,
- schronisko, internat,
- dom studencki,
- budynek koszarowy,
- budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego,
- aresztu œledczego, zakładu poprawczego,
- schroniska dla nieletnich,
- a także budynek do stałego pobytu ludzi,a w szczególnoœci:
-- dom dziecka,
-- dom rencistów i dom zakonny.

bottom of page