top of page
USTAWY

PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE

NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE

 

GEODEZJA

 

OCHRONA PRACY

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

 

SŁUŻBA ZDROWIA

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

 

PRAWO WODNE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

DOZÓR TECHNICZNY

 

DROGI PUBLICZNE

 

KOLEJ

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

OCHRONA DÓBR KULTURY

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

PRAWO AUTORSKIE

 

SAMORZĄD ZAWODOWY

  • Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 - o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

  • Dz.U. 2014 poz. 768 - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

ENERGIA

bottom of page