top of page
ANALIZA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

 1. Zlecenie Inwestora.

 2. Materiały inwestorskie:
  - Mapa zasadnicza,
  - Mapa ewidencyjna,
  - Wypisy z ewidencji gruntów,

 3. Wytyczne inwestorskie.

 4. Obowiązujące przepisy i normy.

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

 1. Analiza stanu istniejącego obejmująca problematykę studium wykonalności inwestycji, na którą składają się:
  - Ocena lokalizacji planowanej inwestycji (w różnych aspektach np.: planistycznym, dostępności, wielkości potrzebnego terenu etc.);
  - Ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych;
  - Ocena dostępności komunikacyjnej;
  - Ocena dostępności infrastruktury;
  - Ocena zapotrzebowania mediów;
  - Analiza chłonności terenu;
  - Analizy akustyczne;
  - Analizy zanieczyszczeń;
  - Analizy warunków posadowienia;
  - Analiza skutków oddziaływania inwestycji na środowisko;
  - Opracowanie założeń programowych, technologicznych itp.;
  - Analiza celowości etapowania inwestycji;
  - Ocena ekonomiczna opłacalności inwestycji;
  - Przygotowanie wstępnych harmonogramów prac projektowych i realizacji inwestycji;
  - i inne.

 2. Analiza programowo - przestrzenna obejmuje przede wszystkim:
  - Ustalenie zasad rozmieszczenia zabudowy;
  - Ustalenie relacji poszczególnych elementów programu;
  - Ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej;
  - Ustalenie zasad i stref przebiegu siec infrastruktury podziemnej;
  - Ustalenie zasad i stref ruchu pieszego;
  - Ustalenie zasad zagospodarowania zielenią;
  - Ustalenie zasad etapowania inwestycji;

 3. Zestawienie podstawowych parametrów inwestycji takich jak:
  - Pd powierzchnia działki;
  - Pz powierzchnia zabudowy;
  - Ptz powierzchnia terenów zielowych;
  - Ptu powierzchnia terenów utwardzonych;
  - powierzchnia zainwestowania;
  - Pc powierzchnia całkowita (nadziemna, podziemna);
  - Pu powierzchnia użytkowa, na kórą składają się np.:
  - Pum powierzchnia użytkowa mieszkań,
  - Pulu powierzchnia użytkowa lokalu usługowego,
  - Pun powierzchnia do sprzedaży lub najmu (zwykle wymagana w przypadku budynków komercyjnych),
  - K kubatura.
  - Ilość kondygnacji nadziemnych;
  - Ilość kondygnacji podziemnych;
  - Wysokość budynku (do attyki, do kalenicy);
  - Ilość miejsc postojowych / garażowych (1 m.p. / 25 m2 Pu garażu / parkingu);

 4. uwagi.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

 1. plan zagospodarowania terenu

 2. przekroje terenowe

 3. pierzeje

 4. perspektywy lub wizualizacje

bottom of page